Oval Delta II 插入式流量計

  • 廣泛的流量和溫度範圍
  • 可測量流體,液體,蒸氣流量
  • 準確率: ±2%
  • 量測範圍: 液體(水) 72-67800 m3/h

氣體(0.2Mpa Air) 923-565000 m3/h

蒸氣(0.5Mpa Saturated steam) 3.06-1790 t/h

  • 操作溫度: -10°C ~300°C
  • 最大操作壓力: 1.37MPa